Erasmusstraat 1918

Gezicht in de Erasmussstraat vanaf het Noordplein, 1918. Op de achtergrond de gereformeerde Noorderkerk.

Vernoemd naar de humanist Desiderius Erasmus die in 1496 in Rotterdam werd geboren. Hij noemde zichzelf meestal Erasmus Roterodamus. Over het jaar van zijn geboorte bestaat geen zekerheid. Lange tijd dacht men dat deze plaats vond in 1466 of 1467. Nu wordt 1469 als zijn geboortejaar aangenomen. Erasmus richtte felle aanvallen op de misbruiken in de Rooms Katholieke kerk. Een van zijn bekendste werken is de ‘Lof der Zotheid’. Hij overleed in 1536 te Bazel. Verschillende onderwijsinstellingen in Rotterdam, zoals de Universiteit en een gymnasium dragen de naam van deze geleerde. De beeldhouwer Hendrik de Keyser maakte in 1622 een koperen standbeeld van Erasmus. Dit is het oudste standbeeld van ons land.

De Noorderkerk was een grote stadskerk met asymmetrisch dubbeltorenfront in neorenaissance stijl. Belangrijk werk in het oeuvre van B. Hooijkaas. Buiten gebruik en gesloopt 1974.

Uit Het Nieuws van den Dag, 16 December 1889:
De schenker van het kapitaal van ƒ 100.000 voor een nieuwe kerk der Ned. Herv. gemeente te Rotterdam, in het noordelijk gedeelte der stad, verbond daaraan o.a. de voorwaarde, dat het ruim der kerk als vrije plaatsen zal worden aangewezen. Willen gecommitteerden dus deze gift kunnen aanvaarden, dan zal de gemeente hebben te zorgen, dat er kapitaal komt om door de inkomsten daarvan gecommitteerden in staat te stellen het onderhoud en de bediening van het gebouw te bekostigen. Voorts werd deze week aan de gemeente een orgel ten geschenke aangeboden, alsmede een gift van ƒ 500 voor een predikstoel.

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 December 1894:
Het nieuwe orgel in de Noorderkerk. Hedenmiddag te 2 1/2 uur is in de Noorderkerk het nieuwe orgel door den heer M.H. Van ‘t Kruys voor een groote schaar genoodigden ingewijd. De nummers van het programma waren er op berekend de onderdeelen van het orgel in hun fraaien klank te doen uitkomen en deze berekening heeft niet gefaald. Er was één roep over den welluidenden toon en het deftige nobele geluid. Een vriendelijke welwillendheid van den heer Van ‘t Kruijs stelt ons in staat omtrent dit orgel enkele bijzonderheden te geven. Het is een geschenk; de bouw heeft ruim 1 1/2 jaar geduurd en de waarde is circa f 17.000. Het orgel is gebouwd door den heer J.F. Witte, firma Bätz en Cie te Utrecht, de oudste firma in ons land. De kast is ontworpen door den architect B. Hooijkaas Jr. en vervaardigd door de firma gebrs. Van Malsen te ‘s-Gravenhage. Voor het front heeft de heer N.L.F. Kok, lid der firma Kleykamp en Kok, de modellen en het beeldhouwwerk ontworpen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van reliwiki.nl http://reliwiki.nl/…/Rotterdam,_Jacob_Catsstraat_-_Noorderk…

Met medewerking van Rotterdam van toen