Tag Archives: 1932

De Gemeentelijke Telefoondienst aan de Wevershoekstraat, 1932

Gebouw van de Gemeentelijke Telefoondienst aan de Wevershoekstraat, oktober 1932. Links de Moerkerkestraat.

De Wevershoekstraat dankt zijn naam aan het buurschap aan de noordoever van de Waal , tegenover het buurschap Strevelshoek. Beide buurschappen liggen in de gemeente Ridderkerk.

Wevershoek is een buurtschap in de gemeente Ridderkerk en deels in de gemeente Barendrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het ligt in het zuiden van de gemeente in de polder Oud-Reijerwaard tussen Zwaantje en Barendrecht.

Het ambacht Mijnsheerenland van Moerkerke, vormde tezamen met de ambachten Puttershoek, Maasdam en Heinenoord het Moerkerkeland.

De foto is gemaakt door Gemeentewerken Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bergweg, 1932

De Bergweg ter hoogte van de Zwart Janstraat, 1932.

De Bergweg dankt zijn naam aan het voormalige dorp Hillegersberg, ook wel Den Berg genoemd, dat in 1941 door Rotterdam werd geannexeerd. De Bergweg heette vóór 1897 Oost-Blommersdijkschenweg. De Bergweg maakte deel uit van de oude 12de eeuwse zeedijk. De naam ‘Berchwech’ komt in 1387 voor het eerst voor. In de 19de eeuw treft men ook de naam Blommersdijksche Straatweg aan.

Het strenge bewind van de Spaanse koning Filips II als landsheer van de Nederlanden leidt tot een opstand, waarbij Willem van Oranje vanaf 1568 ook geuzen gebruikt. Rotterdam, en in ieder geval het stadsbestuur, is rond 1570 nog erg Spaansgezind en neemt ter beveiliging van haar handel en scheepvaart deel aan de bestrijding van de geuzen die op 1 april 1572 Brielle innemen en op 7 april ook Delfshaven.

Burgemeester Roos en de smid Swart Jan
Spaanse troepen trekken vervolgens naar Rotterdam om van daaruit Delfshaven te heroveren. Bij hun aankomst op 8 april gaat het echter mis: een beschonken menigte houdt de Spanjaarden bij de Oostpoort tegen, zodat zij de nacht buiten moeten doorbrengen. De volgende dag, 9 april, mogen de getergde Spanjaarden wel de stad in trekken, maar de intocht van soldaten in grote aantallen loopt uit op gewelddadige schermutselingen waarbij ongeveer veertig Rotterdammers de dood vinden. Onder de Rotterdammers die daarbij worden vermoord, bevinden zich de stadsbestuurder Jan Jacobsz. Roos en de smid ‘Swart Jan’, die als eerste sneuvelde bij de Oostpoort. Tegenwoordig herinneren de Burgemeester Roosstraat en de Zwartjanstraat in de wijk het Oude Noorden nog aan de Spaanse terreur.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Pakhuis De Twee Leeuwen – Leuvehaven, 1932

Pakhuis De Twee Leeuwen, voorheen een brouwerij, op nummer 48 aan de oostzijde van de Leuvehaven, 1932. Links de Twee Leeuwensteeg en op de achtergrond de toren van de Zuiderkerk.

Deze steeg was vernoemd naar brouwerij ‘de twee Witte, klimmende Leeuwen’, ten oosten van de steeg. Zij liep voor het bombardement in mei 1940 van de Jufferstraat naar de Leuvehaven.

Brouwerij de Twee Witte Klimmende Leeuwen aan de oostzijde van de Leuvehaven werd in 1621 opgericht door Jacob Jacobszoon van Couwenhoven. Deze was in dat jaar eigenaar geworden van drie aaneengrenzonde percelen aan deze steeg en had door aantrekking der eigendommen van zijn zwager Dammas Janszoon Pesser het terrein verkregen. Hierop werd de brouwerij met mouterij gesticht. Door latere aankoopen werd het terrein nog flink uitgebreid.

In de eerste helft van de 18de eeuw komt de brouwerij in eigendom aan de familie De Monchy, die er in 1750 een vennootschap van maakte. Op 19 maart 1782 werd de brouwerij door brand geheel verwoest maar spoedig daarna weer herbouwd. Tijdens de herbouw ging de leverantie van bier gewoon door. De hiertoe benodigde voorraden werden door collega’s van de bierbrouwer beschikbaar gesteld. De solidariteit onder de Rotterdammers bleek reeds in die dagen….

In 1833 verkocht Salomon de Monchy, die inmiddels de enige eigenaar was geworden, alles aan Samuel Dunlop, die het brouwbedrijf ophief en het gebouw als pakhuis ging gebruiken.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van biernet.nl. Zie https://www.biernet.nl/…/zuid-hol…/rotterdam/twee-leeuwen-de

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bas Jungeriusstraat,1932

De Bas Jungeriusstraat met een brood- en een melkbezorger in de straat, 1932.

Deze straat draagt de naam van Bastiaan Jungerius (1821-1898), dijkgraaf van de polder Charlois.

Charlois (spreek uit: sjaarloos) en de Riederwaard (Reijerwaard) behoorden vroeger tot het land van Putten, een geheel onafhankelijk gebied met een eigen regering en een eigen recht. In 1456 ging dit gebied over van de heren van Gaesbeek op de hertog van Bourgondië, die er zijn zoon Karel de Stoute, graaf van Charollois (een graafschap in Bourgondië), mee beleende. Door de vele hoge vloeden in de 14de en 15de eeuw liep dit gebied regelmatig onder water. Karel de Stoute wilde in 1460 ‘die lande, slijck, uterwairt ende Rietbroek, geheiten Riderwairt’ laten bedijken. Als voorwaarden werden daarbij gesteld dat dit land niet meer Riederwaard, doch Charlois zou heten, en dat er een kerk gesticht zou worden, gewijd aan Sint Clemens. Dit land omvatte de latere polders Karnemelksland, de Hille, Charlois, Robbenoord en Plompert. Door de goede bedijking en de gunstige ligging werd het gebied spoedig bebouwd. Charlois was zowel een ambachtsheerlijkheid als een grondheerlijkheid. Bij eerstgenoemde berustte de jurisdictie, terwijl aan het bestuur van laatstgenoemde de zorg voor waterstaatszaken was opgedragen. In 1895 is Charlois door Rotterdam geannexeerd.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bergpolderplein, 1932

Het Bergpolderplein met links de Kleiweg en rechts de Juliana van Stolberglaan, 1932 (geschat).

Dit plein ligt in de voormalige Bergpolder. De naam van de polder is afgeleid van Hillegersberg. Het Bergpolderplein heette voordien respectievelijk Noordplein en Ruiterplein.

De Kleiweg werd vroeger wel beschouwd als een onderdeel van een oude zeedijk, die door de Romeinen zou zijn aangelegd. De vroegst bekende dijk dateert echter van de 12de eeuw en bevindt zich bovendien ten zuiden van de Kleiweg. Deze dankt haar naam aan de Kleiweg in het veen (oeverwal van een stroom) waarop zij is gelegen. De naam ‘Cleyweg’ komt voor zover bekend voor het eerst in 1419 voor. De wijk Kleiwegkwartier wordt thans ook aangeduid met Hillegersberg Zuid.

Deze laan draagt de naam van Juliana van Stolberg (1506-1580), echtgenote van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en moeder van prins Willem van Oranje. De laan met de drie zijstraten, genoemd naar de graven Adolf, Jan en Lodewijk van Nassau, werd in 1922 aangelegd door de NV tot Exploitatie van Onroerende Goederen ‘Aan- en Verkoop’. De directeur van de NV kende de namen toe, die in 1925 door de gemeente Hillegersberg werden overgenomen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Korte Hoogstraat 1932

De Korte Hoogstraat met links het Schielandshuis, 1932. In het midden op de hoek van de Boijmansstraat, is een sigarenwinkel van Weinthal gevestigd. Het gebouw met het torentje op de hoek van Hoogstraat en Rodezand op de achtergrond, is van concurrent C & A.

Het grootste deel van de Hoogstraat loopt oost-west, een klein gedeelte noord-zuid. Dit laatste gedeelte wordt Korte Hoogstraat genoemd. De naam Hoogstraat komt voor het eerst in 1396 voor. Hieronder verstond men het gedeelte van de Schielands Hoge Zeedijk, dat tot dusver Oosteinde (1338), Middeldam (1357) en Westeinde (1359) had geheten. Deze namen hadden echter niet alleen betrekking op de Hoogstraat, maar ook op de straten in het Oost-, Midden- en Westvak gelegen. De Middeldam, die in 1351 nog Dam heette, is rond het midden van de 13de eeuw aangelegd in de Rotte. Deze mondde met enkele duikersluizen uit in de Maas. De Middeldam strekte zich uit van de oosthoek van de Kerkstraat en de Grotemarkt tot de Lamsteeg. In 1533 besloot de vroedschap de Hoogstraat (in de resolutie Dijkstraat geheten) te verhogen van de Schiedamsepoort tot de Oostpoort. Ook de naam Hooge Dijkstraat komt voor. De Korte Hoogstraat heette vroeger ook wel Schiedamsedijk. De huidige Korte Hoogstraat ligt op dezelfde plaats als de vooroorlogse straat van die naam. De huidige Hoogstraat heeft van de Korte Hoogstraat tot de Botersloot haar oorspronkelijke ligging behouden. Vanaf laatstgenoemde straat tot het Oostplein is ze in noord-oostelijke richting omgebogen.

Het Schielandshuis is een gebouw uit de 17e eeuw in het Rotterdamse centrum aan de Korte Hoogstraat. Het werd gebouwd tussen 1662 en 1665 in opdracht van het hoogheemraadschap Schieland.

Het gebouw met de allure van een stadspaleis zou bijna anderhalve eeuw dienstdoen als onderkomen van het polderbestuur. De architect was vermoedelijk Pieter Post, een autoriteit op het gebied van het Hollands classicisme. Post is onder meer verantwoordelijk voor het stadhuis van Maastricht, de Waag van Leiden en de Waag van Gouda. Samen met Jacob van Campen ontwierp hij het Mauritshuis en Huis ten Bosch.

Er zijn aanwijzingen dat Jacob Lois (ca. 1620-1676), blauwverver van beroep en gepassioneerd amateur-bouwkundige, ‘als opsiender van de nieuwe timmeragie’ het concept van Post heeft uitgewerkt. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door de uit Brugge afkomstige Rotterdamse beeldhouwer Pieter Rijcx (ca. 1630-1674). Hoe het precies zit, is niet meer te achterhalen: bij een uitslaande brand in 1864 zijn belangrijke documenten verloren gegaan.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

De Lichthal van de Bijenkorf aan de Schiedamse Vest, 1932.

De Bijenkorf in Rotterdam van 1930 was een warenhuisgebouw van de Bijenkorf ontworpen door de architect Willem Dudok. Het stond aan Schiedamse Vest, de zuidkant van het toenmalige Van Hogendorpsplein (ten westen van het Schielandshuis), op de plek van het huidige Churchillplein.

Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 werd het gebouw grotendeels verwoest. Het deel dat behouden was gebleven (ongeveer een derde) deed tot de opening van het huidige gebouw van de Bijenkorf in 1956 nog dienst als warenhuis, hierna nog drie jaar als opslagruimte. In 1960 werd het op last van de gemeente, feitelijk net dertig jaar oud, gesloopt in verband met de aanleg van de Westblaak en de Rotterdamse metro naar Rotterdam-Zuid.

De grondwerkzaamheden begonnen in 1929 en de eerste paal werd geslagen op 13 juni van dat jaar. De opening op 16 oktober 1930 was een gebeurtenis waar 70.000 mensen op afkwamen. De Bijenkorf van Dudok was voor de oorlog het eerste gebouw in Rotterdam dat de beschikking had over roltrappen en een elektrische vloermat voor het automatisch vegen van den schoenzolen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Putselaan 1932

Gezicht in de Putselaan vanaf de kruising met de Hillevliet, 1932.

De Putselaan dankt zijn naam aan het land van Putten Overmaze. Charlois was oorspronkelijk een deel van het land ‘Putten over die Maze’. Putten behoorde van 1361 tot 1456 aan de heren van Gaesbeek en is daarna aan de hertog van Bourgondi gekomen. Een gedeelte van de Putsebocht heette voor 1902 Tolbocht.

De benaming ‘hille’ komt in oorkonden betreffende Holland, Zeeland, Voorne en Putten in het bijzonder voor als door water omringde buitendijkse gronden. De benaming ‘hille’ komt behalve in de betekenis van hoogte en duin ook voor als eiland. Op 17 maart 1447 werden de hillen van Katendrecht door de heer van Gaesbeek en Putten aan Jacob Pot en zijn echtgenote in leen uitgegeven. Op 20 februari 1525 werden de uitergorzen, genaamd de Hille, aan de oostzijde van Charlois ‘met alle slikken, aanwassen, visscherijen, vogelarijen, jaerschot, nat ende drooge dijcken enz.’ door de uitgevers van Charlois verhuurd. Deze Hillepolder, waarvan de grondverkaveling op 23 augustus 1529 plaats vond, was 240 morgen groot en kreeg toen een sluis en een sluisvliet. De Brede Hilledijk beschermde de polder aan de Maaszijde, de Hilledijk aan de zijde van het Zwanegat, de Groene Hilledijk scheidde de Hillepolder van Karnemelksland. De twee wegen, later als Korte- en Langeweg bekend, worden eveneens in 1529 genoemd. De Langeweg heet sinds 1895 Lange Hilleweg, terwijl op de plaats van de Korteweg of Korte Hilleweg thans de Paul Krugerstraat ligt. Vroeger was er ook een Smalle Hilledijk; deze vormt thans een onderdeel van de Brede Hilledijk. Deze Smalle Hilledijk kwam in 1895 in de plaats van de Vildersteeg.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Telefoonkantoor aan de Gedempte Botersloot 1932

Het oude Telefoonkantoor aan de Gedempte Botersloot gezien vanaf de Nieuwemarkt, 1932-1939.

Meer dan honderd jaar lang was de (Gedempte) Botersloot het centrum van de Rotterdamse telefonie. De gemeente Rotterdam exploiteerde vanaf 1896 eerst zelf het telefoonnet via de Gemeentelijke Telefoondienst. Verbindingen tussen de ongeveer 1000 abonnees werden handmatig door telefonisten gelegd, zodat je toen nog letterlijk verkeerd verbonden kon worden. Het was het handigst als het centrale bureau in het centrum van de stad was gelegen. Men vond een geschikte plaats in een verdieping boven de Vleeshal aan de Botersloot. Door enkele kamers te verbouwen en twee extra verdiepingen erbij te bouwen was er voldoende ruimte voor een zaal met schakeltafels. Het aantal abonnees groeide gestaag met ongeveer 500 aansluitingen per jaar en al in 1905 werd het gebouw opnieuw verbouwd om plaats te bieden aan een nieuw batterijsysteem van het Zweedse Ericsson met een maximale capaciteit van 18.000 nummers. Er kwamen hulpbureaus aan de Hoflaan, de Bergweg, de Korenaarstraat en de Vlaggemanstraat. In 1927 werd met de montage van een automatische centrale in het gebouw aan de Botersloot aangevangen.

In 1930 startte een uitbreiding van het gebouw. Half 1932 was de volledige automatisering gereed en verlieten de telefonistes de ‘seinzaal’. Het heeft heel lang geduurd en verschillende plannen zijn in de portefeuille gegaan alvorens men tot bouwen besloot, doch thans zal ons gemeentelijk telefoonbedrijf toch eindelijk een betere en ruimere huisvesting krijgen, want gisteren werden -zooals gemeld- verbouwing en vergrooting aanbesteed. Tegelijk zal dan de bestaande gevel die nog was geïnspireerd op de kwasi-renaissance van de voormalige vleeschhal, waarboven het kantoor het eerst werd gevestigd, worden afgebroken en vervangen door één, die architectonisch beter aansluit bij den gevel van het nieuwe gedeelte, al zal dit hooger worden dan het oude stuk. Het geheele kantoorfront zal dan 56.50 M. lengte hebben en uiterlijk dus meer in overeenstemming zijn met de omvang welke het gemeentelijk telefoonbedrijf inmiddels heeft gekregen. Rotterdamsch Nieuwsblad 14-08-1930.

Tijdens het bombardement bleef het telefoongebouw gedeeltelijk gespaard, net als de nabijgelegen bibliotheek en een deel van de spaarbank. Al tijdens de oorlog werd een gedeelte hersteld voor het zo belangrijke telefoonverkeer, dat verder ook via de bijkantoren verliep. In 1942 was het ontwerp van gemeentearchitect Koops voor de uitbreiding gereed. Gezien de periode dat het gebouw is ontworpen is het niet verwonderlijk dat het aansluit bij de traditionalistische ideeën over architectuur en stedenbouw van stadsbouwmeester W.G. Witteveen en met name supervisor A. van der Steur, die een zwaar stempel op de architectuur drukte.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van de mooie pagina wederopbouwrotterdam.nl. Lees verder op https://www.wederopbouwrotterdam.nl/nl/tijdlijn/ptt-kantoor/

Met medewerking van Rotterdam van toen

Strandleven aan de Waalhaven 1932

Het zogenaamde crisisstrand aan de Waalhaven, 1932 (geschat).

Het crisisstrand is de naam die de volksmond in de jaren dertig, de ‘crisistijd’, gaf aan de zandstrook langs de Waalhaven. De bewoners van Charlois brachten op dit ‘recreatieterrein’ de zomermaanden door. Men had er tenten en houten huisjes neergezet.

De Waalhaven is vernoemd naar de rivier de Waal. Op 13 juni 1907 werd besloten tot aanleg van de haven. Bij deze aanleg verdween het grondgebied van de polders Robbenoord en Plompert. Ten zuiden van de Waalhaven werd in 1922 een vliegveld in gebruik genomen. Dit werd op 10 mei 1940 door de Duitsers gebombardeerd. Op deze plaats ligt thans een bedrijventerrein. De namen van de hier aangelegde straten zijn vernoemd naar personen, die op enigerlei wijze iets met de luchtvaart te maken hadden.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen