Tag Archives: 1953

Goudsesingel met rechts de Willem Schürmannstraat, 1953

De Goudse Rijweg, Goudseweg en (vooroorlogse) Goudsewagenstraat vormden een onderdeel van de oude weg naar Gouda. De Goudsewagenstraat wordt reeds in 1366 in bronnen vermeld. Na 1358, toen er grachten om de stad gemaakt mochten worden, zal ook bij deze ‘rijweg’ aan de stadsvest een poort gebouwd zijn en kon men van Gouda daardoor met wagens in de stad, d.w.z. op de Hoogstraat, komen. Later was hier het beginpunt van het Goudse Wagenveer.

De Goudsesingel was oorspronkelijk de buiten de stad gelegen vestkade. In 1481 wordt de singel genoemd van de Oostpoort naar het kleine Goudse Poortje. Deze singel moet even ten noorden van de huidige Warande en het Ammanplein hebben gelegen. Na 1505, toen de stad in zuidelijke richting was ingekrompen, verstaat men onder Goudsesingel de weg van de Goudse Poort tot Couwenburghseiland (ter hoogte van het huidige Pompenburg). Ten oosten van de Goudse Poort heette hij Oostsingel. De Goudsesingel en Oostsingel waren de kaden ten noorden van de Goudsevest en de Oostvest.

Het eerste gedeelte van de Oostvest werd in 1871 gedempt. Dit gedeelte heette sindsdien Gedempte Oostvest. In 1888 volgde de demping van het tweede gedeelte. Op deze plaats ontstond het Oostvestplein. Ook de Goudsevest en Luthersche Vest werden gedempt. Nadat de demping was voltooid, ontving de nieuw gevormde brede weg vanaf het Boschje tot aan het Oostplein de naam Goudsesingel.

Willem Frederik Schürmann, 1879-1915, Rotterdams letterkundige. Hij schreef onder meer ‘De Berkelmans, een Rotterdamse familieroman, waarin hij zijn geboortestad Horredam noemde. Op 18 oktober 1916 werd aan de Parklaan ter herinnering aan hem een monument onthuld.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Schans, 1953

Huizen aan de Schans met op de achtergrond de Schiedamseweg, 1953.

Op bevel van het Hof van Holland moest Delfshaven in 1573 ‘sterk worden gemaakt’. Er werden schansen en wallen opgeworpen ter bescherming tegen de vijand.

De Schiedamseweg is de naam van de weg, die van Delfshaven naar Schiedam loopt. Bij besluit B&W 19 mei 1933 werd deze naam eveneens gegeven aan het gedeelte van de Mathenesserdijk tussen Marconiplein en de grens van Schiedam.

Delfshaven is gesticht naar aanleiding van het privilege van 8 september 1389, waarbij Hertog Aelbrecht van Beieren aan de stad Delft een vrije vaart vergunde van de stad tot in de Maas, met bepaling dat de vaart en het aanliggende land tot op 14 roeden afstand zouden staan onder de jurisdictie van Schout en Schepenen van Delft. Delfshaven is Delfts gebleven tot de val van de Republiek. Op 24 januari 1795 maakte de Haven zich van de stad Delft los. 19 Januari 1803 nam het Departementaal Bestuur van Holland een Besluit, waarbij werd verklaard, dat Delft en Delfshaven één gemeente gingen vormen met een bestuur dat verplicht bestond uit deels inwoners van Delft en deels inwoners van Delfshaven. Eind 1811 werd Delfshaven door toedoen van de Franse overheersing weer een zelfstandige gemeente. In 1886 werd de zelfstandigheid van Delfshaven voorgoed beëindigd door opname van Delfshaven in de gemeente Rotterdam.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Langegeer,1953

Een combinatie van zeer zware storm en springvloed veroorzaakt een watersnoodramp in Zeeland en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook in Rotterdam zijn er overstromingen, zowel op de linker- als op de rechter Maasoever. Op de foto de Langegeer gezien in de richting van de Smeetslandsedijk, 31 januari – 1 februari 1953.

De Langegeer verkreeg zijn naam om zijn lengte. Het is een van de landelijke namen die men in Tuindorp Vreewijk aantreft. Een geer is een gerend, schuin toelopend, stuk land. De singel is een restant van de Vliet, een oude watergang die oorspronkelijk de grens vormde tussen de polders Varkenoord en Karnemelksland. Voor 1895 vormde ze tevens de grens tussen de gemeenten Charlois en IJsselmonde.

Deze dijk draagt de naam van Meester Dirk Smeets die de naar hem genoemde polder drooglegde. De Smeetslandsedijk loopt ten noorden van de voormalige polder Dirk Smeetsland, die reeds in de tweede helft van de 15de eeuw onder deze naam bekend was. In 1562 wordt hij genoemd toen er een overeenkomst werd gesloten tussen de ingelanden van bovengenoemde polder en die van Mr. Arentsland over een gemeenschappelijk dijk. Vroeger liep de Smeetslandsedijk door naar de Kerkedijk. Van de oorspronkelijke Smeetslandsedijk is nog maar een klein gedeelte over. Het nog bestaande gedeelte stond bekend als Smeetslandse Hogedijk, het verdwenen lagere gedeelte als Smeetslandse Lagedijk. Smeetsland is bovendien een buurt in de wijk Lombardijen, gebouwd als ‘nooddorp’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De foto is gemaakt door de de Fototechnische Dienst Rotterdam en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Slachthuiskade – Sophiakade, 1953

Pontje over de Boezem tussen de Slachthuiskade en de Sophiakade, 1953-1957.

De Slachthuiskade is vernoemd naar het Rotterdams Openbaar Slachthuis dat in 1897 werd gebouwd aan de Boezemstraat in Crooswijk. In de volksmond stond het al gauw bekend als het ‘abattoir’. Het lag dicht in de buurt van de veemarkt. In de loop van de jaren is herhaaldelijk gepoogd het slachthuis naar een ander deel van Rotterdam te verplaatsen. Tot 1981 bleef het echter op de oude plaats in gebruik. In dat jaar verhuisde men naar een nieuw slachthuis in de Spaansepolder. Het oude complex in Crooswijk werd kort daarop gesloopt. Van 1900 tot 1987 had een zijstraat van de Slachthuiskade de naam Slachthuisstraat. Deze straat heet thans Keurmeesterstraat.

De Sophiakade draagt de naam van H.M. Koningin Sophia (1818-1877), eerste echtgenote van Z.M. Koning Willem III. De Sophiakade heette eerst Boezemkade, daarna Rustwatkade naar de uitspanning ‘Rustwat’, gelegen op de hoek van de kade en de Goudse Rijweg bij de Boezembrug.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Crooswijks Volkshuis aan de Van Reynstraat, 1952

Uit het Vrije Volk van 30 augustus 1947:
Op 8 juli j.l. werd opgericht het „Crooswijkse Volkshuis” secretariaat Wandeloordstraat 56a. Het bestuur is samengesteld uit het gehele bestuur van de Speeltuinvereniging Crooswijk, terwijl nog zitting namen de dames mevr. L. van der Lugt – v.d. Kraan en mej. W.C Wesselink, de heren mr. E.P. Goldschmidt, mr. H. van Geuns en dr. G. Monnickendam. Als administrateur is de heer H. Knuttel aangesteld.

In september a.s. zullen al enige cursussen aanvangen, voorlopig in de schoollokalen aan de Rusthoflaan 56 en op de zolder van de voorbereidende school Pootstraat 41. Door de gemeente zal het oude clubhuis aan de Van Reijnstraat 32 weer ter beschikking worden gesteld.

Er zal les gegeven worden in koken, naaien, verstelnaaien, E.H.B.O. en verbandleer. Ook zal er gelegenheid zijn om over gezinsmoeilijkheden en moeilijke kinderen te praten. Verder zullen er volksdans-, zang-, turnclubs en nog vele andere clubs gehouden worden. De kosten zijn zo laag gesteld, dat iedere bewoner van Crooswijk daaraan kan deelnemen

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt, via delpher.nl, uit het Vrije Volk.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Henegouwerlaan, 1953

Gezicht op de Henegouwerlaan met op de voorgrond de 1e Middellandstraat, 1953.

De Henegouwerlaan herinnert aan het Henegouwse Huis, dat met graaf Jan II, zoon van Jan van Avennes en Aleidis van Holland, in 1299 aan het bewind kwam. Onder het krachtige bestuur van Willem III, de tweede graaf uit dit huis, heeft de ontwikkeling van Rotterdam een aanvang genomen. De vier leeuwen in het Rotterdamse wapen dankt de stad aan de graven uit dit huis.

De 1e Middellandstraat verwijst naar een onbedijkt stuk land tussen Schoonderloo en Beukelsdijk dat omstreeks 1280 werd bedijkt. Door Ghisebrecht Bokel was in de tweede helft van de 13de eeuw aan Claes de Vriese verboden om een stuk land, dat grensde aan Bokels ambacht, te bedijken. Daardoor bleef midden tussen Schoonderloo en Beukelsdijk een onbedijkt land liggen. Omstreeks 1280 krijgt Jan van Scoenreloo, zoon van Claes de Vriese, toestemming tot bedijken. Dit Middelland heeft waarschijnlijk ongeveer ter plaatse van de huidige straat gelegen. Een ‘Middelwateringhe’ komt aldaar reeds in 1410 voor. Op de kaart van Stampioen (1653) heet deze watering Scheydsloot. Ze vormde de scheiding tussen twee ambachten. In 1906 werd de Middellandstraat in 1ste Middellandstraat verdoopt, terwijl toen tevens de 2de Middellandstraat haar naam ontving. De naam Middelland is later gegeven aan de wijk waarin genoemde straten liggen.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kruisplein 1953

Het Kruisplein met noodbioscoop LUTUSCA

Foto: Het Kruisplein met bioscoop Lutusca vanaf het Groothandelsgebouw, 1953-1956.
Links het Weena. Op de achtergrond onder andere het Schouwburgplein.

Tijdens de oorlog waren een aantal bioscopen vernietigd tijdens het Rotterdamse bombardement: Lumière, Tuschinski theaters en Scala. Rotterdam begon aan de wederopbouw en dit resulteerde initieel in diverse noodgebouwen. De exploitanten van de bioscopen hadden graag allemaal een eigen noodgebouw gehad, maar waren te laat met de aanvraag daartoe. Wanneer ze echter samen wilden werken, zou de gemeente één noodgebouw toestaan. Het gebouw mocht 1000 stoelen hebben en moest in 1961 verdwenen zijn.

De bouw van de nieuwe bioscoop, ontworpen door architect Hermans, begon op 20 maart 1946 en op 18 december 1946 kon de bioscoop zijn deuren openen, met 999 stoelen, op het Kruisplein. The Four Feathers was de eerste film die er draaide. De naam Lutusca is een combinatie van de namen van de eerdere bioscopen. In september 1959 sloot de bioscoop zijn deuren op last van de gemeente. De locatie heeft de afgelopen jaren een grondige verbouwing gehad. Het is nu een plein, met daaronder een grote parkeergarage.

Het Kruisplein is een plein tussen het begin van de West-Kruiskade en het Weena. Het ligt in het verlengde van het Stationsplein. De Kruiskade komt al in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat. In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd.

De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven.

De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk. Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen.

Vroeger was het Kruisplein een pleintje aan het begin van de West-Kruiskade en de Diergaardesingel. Nu is het het lange plein, dat de verbinding vormt tussen het Stationsplein en de Westersingel. De Kruisstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Kruiskade naar het Stationsplein. Ze lag op de plaats van de oude Koningslaan, die in 1881 door de stad werd overgenomen. De Koningslaan was waarschijnlijk genoemd naar de aanlegger van de laan. In 1648 is er sprake van de Cruyslaan buiten de Delftse Poort. Misschien is dit dezelfde laan. De huidige Kruisstraat is een straat achter het concertgebouw De Doelen, lopende van de Karel Doormanstraat naar het Kruisplein.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van defilmkijker.com http://www.defilmkijker.com/…/de-verdwenen-bioscopen-van-r…/ en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotta historica

Zuidplein ?? 1953

Door de watersnoodramp staat een auto in het water voor het flatgebouw bij het Zuidplein, 1 of 2 februari 1953. Op de achtergrond het Brabants Dorp.

Meer dan 1800 mensen verdrinken en een veelvoud daarvan verliest have en goed. In Rotterdam houdt Schielands Hoge Zeedijk net stand, maar ten zuiden van de lijn Westzeedijk-Schiedamsedijk-Blaak-Groenendaal-Oostplein is er ernstige wateroverlast, maar ook Katendrecht, Bloemhofkwartier, Oranjeboomstraat, Rosestraat en Noordereiland staan straten onder water. Ook Pernis, Hoogvliet en IJsselmonde hadden van het water te lijden. De verbinding tussen de maasoevers via bruggen was verbroken, treinverkeer was alleen mogelijk in de richting Den Haag. In de haven raakten schepen op drift en er was grote materiële schade door verzakkingen en beschadigingen van kademuren en emplacementen.

De Ahoy’-hal en kort daarna het Feyenoord-Stadion worden aangewezen als opvang- en doorvoercentrum voor evacuees uit de bedreigde en overstroomde gebieden. Vandaar worden de vluchtelingen door bemiddeling van kerkelijke- of overheidsinstanties ondergebracht in de stad. In de tweede helft van februari herbergt Rotterdam bijna 10.000 mensen, grotendeels afkomstig van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Het plan Witteveen, dat kort na het bombardement van 1940 was gemaakt, had de waterkering van de Hoogstraat naar de nieuw te bouwen boulevard langs de Maas verlegd. De werkzaamheden waren al in 1946 gestart met vernieuwing van de 450 meter lange kademuren langs de Boompjes. De stormvloed van 1953 toonde andermaal de urgentie aan van een waterkering. Daarvoor moesten veel panden worden gesloopt en een deel van de Oude Haven worden gedempt.

Het Brabants Dorp was een in 1941 gebouwd complex noodwoningen bij het Zuidplein. In de jaren 1965/66 is dit complex afgebroken. De straten in het ‘dorp’ waren genoemd naar steden en dorpen in de provincie Noord-Brabant. Vernoemd waren Achtmaal, Boxmeer, Breugel, Deurne, Enschot, Geldrop, Gemert, Klundert, Mierlo, Nieuwkuijk, Nispen, Oisterwijk, Raamsdonk, Schijndel, Sprundel, Tilburg, Uitwijk, Vlierden, Vlijmen, Waspik en Woensdrecht.

De fotograaf is Johannes Bob van Rhijn en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen