Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Het Kralings Zwembad aan de Honingerdijk, 1931

Uit de Maasbode van 13 juni 1931:

ROTTERDAM. HET KRALINGSCHE ZWEMBAD WORDT VANDAAG GEOPEND. Een belangrijke aanwinst voor de zwemsport. Vanmiddag te half drie heeft de opening plaats van het nieuwe bad van de Vereeniging „Kralingsch Zwembad” gelegen aan de benedenzijde van den Honingerdijk ter hoogte van de Gemeentelijke Drinkwaterleiding.

Gisterenmiddag zijn wij in de gelegenheid gesteld het nieuwe zwembad, over de inrichting waarvan wij eenigen tijd geleden reeds het een en ander publiceerden, ‘bezichtigen ,en wij zijn daarbij wel tot de overtuiging gekomen, dat het bad een zeer belangrijke aanwinst Is voor onze met behoorlijke zwemgelegenheden helaas zoo schaarsch bedeelde stad. Reeds vanaf eenigen afstand gezien maakt de inrichting met haar frissche wit-geschilderde gebouwen tusschen het groene sappige gras een uiterst vroolijken indruk, een indruk, die bij een nadere beschouwing slechts versterkt wordt.

Het gebouwencomplex bestaat uit een groot lokaal waarin zijn ondergebracht de loketten, ruime garderobes, aan weerszijden waarvan drooglokalen voor het badgoed gelegen zijn en een buffet, en voorts uit een viertal douchekamers, toiletten en veertig kleedkamers. Zooals wij indertijd reeds meldden volgt men In de nieuwe inrichting voor het aan- en uitkleeden een systeem, dat in Duitschland reeds zeer in zwang is, waarbij aan de zwemmers een haak wordt gegeven waaraan zij hun kleeren ophangen en vervolgens in bewaring geven in de garderobe. Daarmede bereikt men dat de tijdsduur van het gebruik van de kleedkamers tot een minimum gereduceerd wordt. De garderobe beslaat in verband daarmede een groot gedeelte van de ruimte in het gebouw.

Vlak voor dit gebouw is een uitgestrekte zandvlakte gelegen, waar gelegenheid bestaat tot het nemen van zonnebaden. Dan volgen de bassins: drie ondiepe met een diepte van 0.60, 0.90 en 1.60 Meter, die respectievelijk voor kinderen en andere niet-zwemmers bestemd zijn en het diepe bad, dat een oppervlakte van 44 bij 80. Meter beslaat en waarvan de diepte varieert van 2.20 tot 3 Meter. In dit diepe bad is een pier aangebracht die de 50 Meter-baan voor wedstrijden maskeert en voorts twee springplanken en een sprlngtoren aan welken toren 2 planken op verschillende hoogte bevestigd zijn. Het geheele badcomplex beslaat een ruimte van 150 bij 55 Meter. Ter herinnering diene, wat wij in een vorig bericht reeds meldden, dat de verversching van het water geschiedt door middel van een rondpompinstallatie, die het water uit het achterste gedeelte van het diepe bassin wegzuigt

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Maasbode van 13 juni 1931.

Met medewerking van Rotterdam van toen