Café Reese aan de Hoogstraat, 1938

Café Reese aan de Hoogstraat, augustus 1938. De gevel van het café is versierd t.b.v. het 40-jarig regeringsjublieum van koningin Wilhelmina.

Reese, Dirk Henri Martinus. – Dir. der N.V. Mij. tot Expl. van D. Reese’s Proeflokalen. – Geb. 20 Aug. 1880 te Rotterdam als zoon van Carl Hermann Reese en Klasina Maria Roose. – Geh. op 16 Sept. 1903 met Jacoba Steenbeek te Rotterdam.

Reese bezocht de lagere school en voer vervolgens jaren op passagiersschepen van de Holland-Amerikalijn. Na zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben, richtte hij te Rotterdam een café op. Deze zaak liep zoo goed, dat al spoedig eenige andere er aan toegevoegd werden. Door het oprichten v.h. café-restaurant-cabaret Pschorr in 1916, voorzag Reese in de behoefte aan een amusementsgelegenheid voor het betere publiek. Hier treden bekende Ned. en buitenl. artisten voor het Rotterdamsche publiek op. Te Amsterdam opende hij in 1922 eenzelfde gelegenheid: „Mille Colonnes”. Beide inrichtingen kregen later een plaats in de rij van Heck’s Lunchrooms en Heck’s Cafetaria’s, van de N.V. Mij. tot Expl. van Heck’s Lunchrooms, welke door R. mede werd opgericht.

Om Rotterdam voor de inwoners zoowel als voor de vreemdelingen aantrekkelijk te houden, richtte hij vervolgens het Café-Rest. Pschorr Dancing op, alsook hotel Atlanta die beide een groote vermaardheid, ook buiten ons land verwierven door hun moderne en comfortabele inrichting. Vóór tot den bouw van dit hotel overgegaan werd, bezocht R. eerst diverse wereldsteden in Europa en Amerika.

Voor het vliegwezen koesterde hij reeds van den beginne af een groote belangstelling en de eerste vliegers zooals Olieslagers, Verschaeve e.a. konden toen reeds op zijn moreelen en financieelen steun rekenen. – Hijzelf was een der eerste Nederlanders die zich in het luchtruim waagde. Hij stelde het leger bij de manoeuvres in 1911 een tweepersoons vliegtuig ter beschikking, waarvoor hij dankbetuiging ontving van den toenmaligen Min. van Oorlog, Dr. H. Colijn.

De foto komt uit de collectie Topografie Rotterdam. De informatie komt van iisg.nl.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...